FMEA – Ett verktyg som hjälper dig hitta fel och ger möjlighet att införa åtgärder innan skadan är skedd

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Att hantera risker tidigt i utvecklingsprojekt leder ofta till framgång. Bolag som använder sig av systematisk riskhantering och säkring av konstruktioner och processer i ett tidigt skede designar en bättre och säkrare produkt som snabbare når ut till kund genom proaktiv hantering och minimering av kända risker.

FMEA är ett välbeprövat verktyg som många bolag använder sig av inom olika branscher. Det kan användas för att hantera risker inom både produkt och processutveckling och passar lika bra vid utveckling av en bil som av en medicinteknisk produkt.

FMEA-metodiken är inte ny men bolag kan behöva hjälp med att använda det på ett effektivt sätt. FMEA tillämpades till exempel redan på 1960-talet under Apollo-uppdragen med syfte att förhindra fel i komplexa projekt med stor budget. Svensk industri började tillämpa FMEA under 1970-talet främst inom verkstadsindustrin av företag som ASEA, VOLVO, SAAB och Bofors. Metoden har därefter visat sig vara mycket användbar inom de flesta områden både i varu- och tjänsteproducerande verksamheter.

FMEA är en proaktiv metod vilket i praktiken betyder att fel eller möjliga fel kan identifieras och förhindras innan de har inträffat. FMEA bidrar till att verksamheter arbetar på ett mer kostnadseffektivt sätt och resulterar i säkrare produkter och processer. Nedan ses en bild på hur arbetsgången för FMEA kan se ut.

fmea_pic

Förutsättning för en lyckad FMEA är att ha ett tvärfunktionellt team med nyckelpersoner inom området för analys. Att samarbeta i grupp ger bredare kompetens och en kollektiv värdering av förekomsten av fel, allvarlighetsgraden i felen respektive sannolikheten att felen upptäcks. Det är klokt, och är inom vissa områden ett krav, att ha en oberoende person med vid analysen. Krav på att hantera risker proaktivt ökar och är en grundsten i framtidens utveckling. Att möta eller överstiga kundernas krav med korta ledtider i utvecklingsprojekt ger konkurrensfördelar.

Qing har gedigen kunskap inom FMEA-metoden och dess applikation inom ett antal olika användningsområden. Vi erbjuder hjälp med allt ifrån utbildning i verktyget eller som delaktig vid analys som oberoende expert och/eller facilitator. Att använda verktyget effektivt är en god investering i Ditt projekt.